DJEČJA VIJEĆA

početak dj vj

Povijest akcije:

Prateći svjetski trend razvoja modela i projekata koji potiču i razvijaju aktivno sudjelovanje djece (počeci u Francuskoj, zatim se šire u Belgiji, Švicarskoj, Portugalu, Njemačkoj, Italiji), neke udruge i institucije u Hrvatskoj inicirale su i provode projekte i programe u prilog aktivnog sudjelovanja mladih u ostvarivanju prava i potreba djece i jače uloge djece i mladih u lokalnoj zajednici i šire.

U prilog tomu, od 2000. godine u Hrvatskoj su se počela osnivati prva Dječja vijeća kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici (metodama koje odgovaraju djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave. Prva Dječja vijeća u Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i Opatiji osnovana su na inicijativu Društava Naša djeca.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj u ovim gradovima i općinama: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Donji Miholjac, Dubrovnik, Gospić, Grubišno Polje, Koprivnica, Krapina, Križ, Kutina, Mali Lošinj, Nova Gradiška, Ogulin, Omiš, Opatija, Osijek, Pleternica, Požega, Prelog, Pula, Rovinj, Slavonski Brod, Sisak, Šibenik, Tuhelj, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica i Zabok.

Uloga Saveza u usmjeravanju Dječjih vijeća:

Savez DND Hrvatske, kao nevladina udruga za djecu, od samih početaka osnivanja prvih Dječjih vijeća daje stručnu i organizacijsku podršku, u cilju popularizacije ideje Dječjih vijeća i ovog oblika dječje participacije, vodeći računa o njihovoj što većoj regionalnoj zastupljenosti.

Tako Savez poduzima inicijative za osnivanjem novih Dječjih vijeća, stručno razrađuje program Dječjih vijeća na osnovu domaćih i inozemnih iskustava iz toga područja te svjetskih i nacionalnih dokumenata za djecu, prati i analizira iskustva iz prakse aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj, organizira seminare i treninge za odrasle-voditelje i mentore Dječjih vijeća i jačanje mreže Dječjih vijeća.

Afirmacija Dječjih vijeća:

Iskustva dječje participacije predstavljena su na brojnim međunarodnim konferencijama za djecu, a po prvi put su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske zajedno s odraslima iznosila svoje zaključke na 6. međunarodnoj konferenciji „Dijete u gradu“, održanoj od 26.-28. rujna 2012. u Zagrebu.

Program Dječjih vijeća uvršten je i u Nacionalni plan aktivnosti za prava i potrebe djece od 2006.-2012. godine.

I za odrasle i za djecu, razvoj kulture sudjelovanja može predstavljati snažan oblik vježbanja demokracije. Afirmacija prava djece na sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a ujedno i najprogresivnijih novina Konvencije UN-a o pravima djeteta.

dj vj

 

Hrvatski_008 dj participacija

***

PROJEKT

SAVEZA DND HRVATSKE

I

MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

„Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća“

IMG_9110

Projekt „Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća“ nastavak je višegodišnje aktivnosti Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Dječjih vijeća i lokalnih zajednica na unaprjeđenju aktivnog sudjelovanja djeteta pri čemu Savez ima i podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Primjer dobre prakse poticanja i prakticiranja sudjelovanja djece u lokalnim zajednicama je Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ čiji su nositelji Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Cilj Akcije je motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate u Konvenciji o pravima djeteta. Jedan od uvjeta dobivanja statusa Grada -prijatelja djece je i uključivanje djece u osmišljavanje odluka koje se na njih odnose.

U nekima od tih gradova i općina djeluju Dječja vijeća, čiji se rad iskazuje kroz rasprave i iznošenje dječjih želja, prijedloga, mišljenja i zahtjeva prema odraslima te kroz konkretne aktivnosti, a sve u cilju boljeg ostvarivanja prava djece u određenoj lokalnoj zajednici. Dječjim vijećem predsjedava predsjednica ili predsjednik, odnosno dječja gradonačelnica ili dječji gradonačelnik. Način rada pojedinog Dječjeg vijeća određen je njihovim Statutom te programom rada. Djeci u ovoj organiziranoj aktivnosti u slobodnom vremenu pomažu odrasle osobe, voditelji-mentori, kao i članovi koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, Društava Naša djeca te stručni suradnici i suradnice u gradskim i općinskim odjelima i upravama.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30-ak Dječjih gradskih/općinskih vijeća u kojima se godišnje okuplja više od 400 djece u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad i mnogim drugim. Osim što djeca-vijećnici izražavaju svoja mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze adekvatna rješenja za probleme i potrebe djece.

Kako bi djecu ohrabrili i potaknuli na najviši stupanj dječje participacije u okviru projekta „Dječja vijeća – aktivna dječja participacija u Hrvatskoj“ Savez DND od 2010. godine svake godine organizira nacionalni Natječaj za „Naj-projekte Dječjih vijeća“ na koji djeca-vijećnici prijavljuju svoje originalne projekte usmjerene poboljšanju života djece u njihovim zajednicama te koje realiziraju tijekom godine. U zadnjih pet godina inicijativom Dječjih vijeća tako je u lokalnim zajednicama ostvareno više od 40 projekata koji su donijeli konkretne promjene u korist djece.

Od 22. i 23. svibnja 2015. u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Grada domaćina Koprivnice te uz suradnju Društva Naša djeca Koprivnica održan je 11. Susret Dječjih vijeća Hrvatske.

Na susretu su se okupili djeca i voditelji Dječjih gradskih vijeća iz Čakovca, Kutine, Našica, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Preloga, Pule, Rovinja, Tuhlja, Varaždina, Velike Gorice, Zaboka te ovogodišnji domaćini iz Koprivnice.

Susret je svečano otvoren uz predstavljanje grada domaćina i pozdravni govor dječje gradonačelnice Koprivnice, Barbara Jendrijev, predsjednice Društva Naša djeca Koprivnice, gospođa Jadranka Lakuš, zamjenice gradonačelnice Koprivnice, gospođa Melita Samoborec, i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije, gospodina Ivana Pal.

Gospođa Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske potom je dodijelila priznanja i pohvale za Naj-projekte Dječjih vijeća u 2015.

Svi predstavljeni projekti bili su izuzetni te je povjerenstvu bilo iznimno teško odabrati dva najbolja projekta Dječjih vijeća. Ipak, članovi povjerenstva gospođa Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske, Barbara Jendrijev, dječja gradonačelnica Koprivnice, i Franceska Renner, članica DGV Opatija, najboljim su proglasili projekte (od ukupno 12 prijavljenih) Dječjeg vijeća Čakovca „I životinje su moji prijatelji“ i projekt Dječjeg vijeća Ogulin „Borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava“. Te su projekte zainteresiranoj publici predstavili sami dječji vijećnici Čakovca i Ogulina.

11. Susret DV Hrvatske odvijao se na imanju Sunčano selo u mjestu Jagnjedovec gdje su djeca imala prilike uživati na pravom starinskom imanju i u pravoj domaćoj kuhinji. Susret je imao radno edukativni i zabavni sadržaju u kojem su djeca vijećnici uživali.

Predstavnici 15 najaktivnijih Dječjih vijeća predstavili su se kroz prezentaciju rada na Malom sajmu Dječjim vijeća. Tu je došla do izražaja sva kreativnost i marljivost članova Dječjih vijeća i njihovih voditelja.

Vijećnici DV-a uživali su u glazbenoj radionici na kojoj su se mogli upoznati sa starim tradicijskim glazbalima i gdje su mogli izraditi piske za tradicijske puhačke instrumente. Održana je radionica igara, lutkarska radionica, kulinarska radionica zdrave prehrane i likovno-kreativna radionica.